Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
midnightplum
Dresy to oznaka kapitulacji. Straciłaś kontrolę nad życiem, więc kupiłaś dresy.
— Karl Lagerfeld
midnightplum
7321 fecf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaewuu ewuu
midnightplum
3977 b6ef 500
Pokolenie Ikea Kobiety vol.4
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaewuu ewuu
midnightplum
Reposted fromcube cube viaautoobdukcja autoobdukcja
midnightplum
Reposted frommayamar mayamar viaautoobdukcja autoobdukcja
7993 7cff
Reposted fromtoothless toothless
8203 0fa0 500
Reposted frommidnightfox midnightfox
midnightplum
Play fullscreen
oh no, I've said too much, I haven't said enough.
Reposted fromlightyears lightyears
midnightplum
8052 c1c2
Reposted frommisterpeter misterpeter
midnightplum
8264 f584
Reposted fromxzuzakx xzuzakx
midnightplum
UNDER YOUR SPELL

Z chwilą, gdy chłodną analizę, ten starannie ułożony bilans zysków i strat, który jest gwarantem słuszności podjętej decyzji zastępuje plik wyfotoszopowanych wspomnień(zapach jego skóry, nocne rozmowy i kot), jesteś zgubiona.

C.
Reposted byaikko aikko
midnightplum
5395 9ad3 500
Reposted fromkaramazow karamazow
midnightplum
4148 29bf 500

WSTYD

Reposted fromporcja porcja
midnightplum
śniadania
Reposted fromporcja porcja
midnightplum
9377 31df
Hopper
Reposted fromporcja porcja
midnightplum
0021 499c
keep calm
Reposted fromporcja porcja
midnightplum
Bo, skoro już jestem Tobą tak bardzo zachwycony, to nie chciałbym być w tym zachwycie nudny i monotonny. I nie wiem, skąd brać mi synonimy, żeby ciągle inaczej jakoś mówić Ci o tym wielkim i wszystko przesłaniającym przeżyciu, jakim dla mnie jesteś[...]
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromtrzepot trzepot viaporcja porcja
8411 cf94 500
Reposted frompeyjturner peyjturner
7115 6d80
Reposted fromvisenyaqueen visenyaqueen
midnightplum
6873 2a38
Reposted fromNuTika NuTika
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl